Preporučujemo korišćenje elektronskog kataloga Biblioteke u Kladovu

12.05.2020.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo je od oktobra 2006. godine uključena u jedinstveni sistem uzajamne katalogizacije COBISS.SR i ima status punopravnog člana.

Elektronski katalog za pretraživanje bibliotečke građe Biblioteke u Kladovu možete pretražiti ovde: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=ckl&fbclid=IwAR0q6a2fwFiL-05uWuqd9Z2eApEj51GNGBVURtj02eGO09W78G0DWBMSsnA

 

Korisne informacije:

 Od 2007. godine u kladovskoj biblioteci se radi u segmentu Uzajamne katalogizacije u programu COBISS2, a u programu COBISS3 od novembra 2013. godine. Prelazak na katalogizaciju u programu COBISS3 izvršen je u oktobru 2015. godine nakon dobijanja licence, a od aprila 2019. godine aktiviran je Prelazak na COBISS3/Katalogizaciju sa normativnom kontrolom ličnih imena. 

Celokupan fond Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo (monografske i serijske publikacije) unet je u elektronsku COBISS bazu.

Zaključno sa 31.12.2019. godine elektronska baza CKL ima ukupno 39.468 zapisa, ukupno do sada obrađeno  64.754 publikacija,

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/COBISS

https://www.cobiss.net/sr/platforma-cobiss.htm