Raspisan konkurs za direktora ustanove

21.10.2013.

На основу члана 20., 21., 22., 25., и 28., Статута Библиотеке „Центар за културу“ Кладово број:300, на седници Управног одбора Библиотеке „Центар за културу“ Кладово, одржаној дана 21. октобра 2013. године, доноси се следећа

 

 

О Д Л У К А

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

БИБЛИОТЕКЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ КЛАДОВО

 

Члан 1.

 

Расписује се конкурс за именовање директора Библиотеке „Центар за културу Кладово“ на мандатни период од четири (4) године.

 

Члан 2.

            УСЛОВИ;

1)      Да је држављанин Републике Србије,

2)      Да има општу здравствену способност,

3)      Да има високо образовање на основним студијама у трајању од четири године у области; дипломирани филолог, дипломирани професор, дипломирани филозоф, дипломирани економиста,

4)      Да има положен стручни испит из области библиотекарства и звање „виши библиотекар“ (у рангу високог образовања на основним студијама у трајању од четири године),

5)      Да има три године радног искуства у култури,

 

ОСТАЛО;

Докази који се прилажу из пријаву на конкурс:

-          Пријава са биографијом која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду;

-          Предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године;

-          Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,

-          Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

-          Оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,

-          Оригинал или оверена фотокопија положеног стручног испита и звања,

-          Оригинал или оверена фотокопија радне књижице,

 

-          Оригинал уверења надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није поднета оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности,

-          Оверену копију личне карте.

 

Напомена:

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији од стране надлежног органа, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

-          Рок за подношење пријаве на конкурс: 14 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

-          Пријаве слати на адресу; Библиотека „Центар за културу“,  улица „22. септембар бр.4“, 19320 Кладово, са назнаком: Конкурс за директора.

 

-          Кандидати ће благовремено бити обавештени о резултату конкурса.

-          Поднете пријаве се не враћају.

 

Члан 3.

 

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање, испостава Кладово, рaди оглашавања у горе наведеним огласним новинама.

 

 

 

Број: 257

У Кладову, дана 21. октобра 2013. године