Dobra praksa bibliobusa iz Kladova u časopisu mađarske biblioteke u Pečuju “Csorba Győző Könyvtár”

11.09.2022.

Porodica putujućih biblioteka (bibliobusa i bibliokombija) u regionu je sve veća i značajnija.

Dobra decenijska praksa Prijepolja, Aleksinca, Kladova i Kruševca u okviru čijih gradskih biblioteka, rade i pokretne biblioteke, zatim međunarodna saradnja sa putujućim bibliotekama u okruženju (susedne države i države sa prostora bivše SFRJ) organizacija prva dva festivala bibliobusa sa međunarodnim tematskim konferencijama u Kladovu (podržane od strane Ministartva culture i informisanja Republike Srbije) uslovile su inicijativu da se ove godine pri

Bibliotekarskom društvu Srbije, po prvi put formira Sekcija za rad pokretnih biblioteka Srbije.

 

Projektna ideja i uloga mobilne biblioteke Kladovo u doba korona virusa sa opisom konkretnih aktivnosti, objavljena je u metodološkoj publikaciji centralne mađarske biblioteke u Pečuju “Csorba Győző Könyvtár”.

https://csgyk.hu/sites/default/files/konyvtarbuszos_modszertani_teljes_online.pdf

Iskustva u istoj publikaciji objavili su putujući bibliotekari iz Holandije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske.


Ciljevi i zadaci Sekcije za rad pokretnih biblioteka Srbije su ravnopravna dostupnost informacijama, znanjima i bibliotečko-informacionim uslugama što većem broju stanovništva, bez obzira na mesto stanovanja; unapređenje, podsticanja i promovisanje rada pokretnih biblioteka; doprinos razvoju kulture čitanja na širem području lokalne zajednice; podsticaj osnivanja pokretnih biblioteka u sredinama gde ne postoje ogranci i pružanje stručne pomoći pri osnivanju bibliobusnih službi i opremanju bibliobusa; edukacija članova bibliobusne službe kroz seminare, radionice, konferencije i festivale; razvijanje usluga i programa u pokretnim bibliotekama; učešće u pripremama izmena zakona i podzakonskih akta i standarda o uvođenju pokretnih biblioteka u delatnost biblioteka Republike Srbije; razmena ideja i primera dobre prakse međubibliotečke saradnje u regionu.

Inicijtor i predsednik formirane Sekcije je Žaklina Nikolić, dipl. bibliotekar savetnik iz Kladova,