Flora i fauna Srbije

07.07.2018.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo organizuje predavanje na temu značaja flore i faune sa akcentom na značaj prisustva najvećeg nacionalnog parka u Srbiji „Đerdap“ na čijoj teritoriji se prostire i opština Kladovo.

Govoriće se o ugroženim vrstama biljaka i životinja koje su stavljene pod zaštitu države.

Flora (skup svih biljaka jednog područja)

Područje ovog nacionalnog parka naseljava preko 1100 biljnih taksona, od kojih su 43 vrste strogo zaštićene, dok su 124 zaštićene. Bogatstvo flore je uslovilo i bogatu vegetaciju, pre svega šumsku. U okviru velikog kompleksa šuma, opisano je preko 50 mešovitih šumskih i žbunastih zajednica, od kojih 35 zajednica ima reliktni karakter.

Fauna (skup svih životinja jedne teritorije)

Fauna dnevnih leptira se sastoji od 286 vrsta, zbog čega je Đerdap proglašen za PBA - područje značajno za leptire. Ihtiofauna je sačinjena od oko 65 vrsta, od kojih većina živi u Đerdapskom jezeru. Registrovano je 14 vrsta gmizavaca, dok su vodozemci zastupljeni sa 13 vrsta. Nacionalni park je stanište za preko 180 vrsta ptica. Fauna sisara je takođe raznovrsna i brojna, i predstavljena sa 63 vrste, od kojih je 14 vrsta slepih miševa, za koje je ovo područje veoma pogodno.

Predavanje je zakazano za 9. jul 2018. u 19 časova u letnoj bašti ustanove (Dom omladine).

Predavači su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine RS.

Ulaz je besplatan.

Koristan link:

http://www.npdjerdap.org/novi/?page_id=11