Interni konkurs ustanove

15.12.2016.

На основу члана 4.,5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл.гл. РС“, бр.17/2016),  у складу са Решењем о попуњавању радног места интерним конкурсом број: 295 2016.год. од 14.12.2016.године, Библиотека „Центар за културу“ Кладово, оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

I Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Библиотека „Центар за културу“ Кладово

II  Радно место која се попуњавају: 1 извршилац

АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ – један извршилац

Обавља административно-техничке послове.

Пружа техничку подршку у припреми појединачних аката; прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења; припрема решења и интерне акте из области радно правних односа; припрема решења и налоге; ажурира податке у одговарајућим административним и финанисјким базама; пружа техничку подршку и прикупља и припрема документацију приликом израде уговора из делокруга свог рада и јавних набавки; води прописане евиденције; саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа; припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

Учествује по потреби у техничкој организацији уговорених програмских активности.

Води персоналну евиденцију, евиденцију о раду и годишњим одморима запослених, деловодни протокол и кореспонденцију предмета.

Задужен је са печатом и штамбиљом Центра.

Обавља и све друге послове по налогу директора Центра и програмског руководиоца,  коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о радним односима, за обављање ових послова, радник на овом радном месту треба да поседује: средње образовање у четворогодишњем трајању, економске струке, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се :

стручна знања из области  канцеларијског пословања – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом.

III Место рада: Кладово, Библиотека „Центар за културу“, ул.22 септембар бр. 4

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече 15.12.2016.године и истиче 29.12.2016. године у 10 часова.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Душица Стојић, Управа установе, објекат „Дом омладине“ у Кладову, спрат. Бр. телефон 019/807-707.

VI Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс:, Библиотека „Центар за културу“ Кладово,“ 22. Септембар  бр.4, 19320 Кладово, са назнаком: “за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 15.12.2016.године.

VIII Докази који се  прилажу на интерни конкурс:

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише, оверена фотокопија дипломе, оригинал или фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена  фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да радније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде из радног односа, или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова  у државном органу, доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ).

IX Провера оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Библиотека „Центар за културу“ Кладово,  дана 29.12.2016.године, почев од 11,30 часова, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним, друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета општине Кладово.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника,биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор Библиотеке „Центар за културу“ Кладово.

Интерни конкурс објављен је  на интернет страници и огласној табли Библиотеке „Центар за културу“ Кладово.

У Кладову, дана 15.12.2016. - Број: 297

На основу члана 3. Уредбе о интeрном конкурсу („Сл.гл. РС“, број 17/16), члана 2.  Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. лист општине Кладово,  број 1/16, 7/16 и 13.) и Правилника са изменама и допунума о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака, Библиотеке „Центар за културу“ Кладово број: број: 292 од 05. 12.2016. године,  директор Библиотеке „Центар за културу“ Кладово, доноси:

 Р Е Ш Е Њ Е  О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНTЕРНИМ КОНКУРСОМ  У БИБЛИОТЕЦИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ КЛАДОВО 

Расписивањем интерног конкурса попунити радна места пријемом лица на неодређено време и то:

1. АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ – један извршилац

Обавља административно-техничке послове.

Пружа техничку подршку у припреми појединачних аката; прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења; припрема решења и интерне акте из области радно правних односа; припрема решења и налоге; ажурира податке у одговарајућим административним и финанисјким базама; пружа техничку подршку и прикупља и припрема документацију приликом израде уговора из делокруга свог рада и јавних набавки; води прописане евиденције; саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа; припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

Учествује по потреби у техничкој организацији уговорених програмских активности.

Води персоналну евиденцију, евиденцију о раду и годишњим одморима запослених, деловодни протокол и кореспонденцију предмета.

Задужен је са печатом и штамбиљом Центра.

Обавља и све друге послове по налогу директора Центра и програмског руководиоца,  коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о радним односима, за обављање ових послова, радник на овом радном месту треба да поседује: средње образовање у четворогодишњем трајању, економске струке, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

II
Место рада за радно место из тачке I овог решења је у објектима и просторијама Библиотеке „Центар за културу“ Кладово.


III
На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

IV 
У интерном конкурсу за попуњавање радног места наводе се подаци о: организационом облику, радном месту, условима за рад на радном месту, месту рада, доказима о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава и које је кандидат обавезан да приложи, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс, име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу, адреса на коју се подносе пријаве, датум објављивања, податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку.


V
Интерни конкурс објављује се у року од осам дана од дана доношења решења о попуњавању радног места са свим подацима потребним за објављивање. Интерни конкурс објављује се на интернет презентацији Библиотеке „Центар за културу“ Кладово www.kulturakladovo.rs и на огласној табли Библиотеке „Центар за културу“ Кладово. Рок за подношење пријава на интерни конкурс је петнаест дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Библиотеке „Центар за културу“ Кладово.

VI
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија  од три члана коју образује и именује директор Библиотеке „Центар за културу“  Кладово.

VII
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавља се само са оним кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне уз коју су проложени сви потребни докази за одређено радно место. Провера стручних знања кандидата врши из облсти познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, установеа културе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању и управни поступак, познавaње прописа везани за радно место које се попуњава и др. Провера стручних знања кандидата врши се усменим разговором преме мерилима прописаним за избор. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање пет дана пре дана отпочињања изборног поступка.

VIII
Oво решење објавити на интернет презентацији Библиотеке „Центар за културу“ Кладово  www.kulturakladovo.rs и на огласној табли табли Библиотеке „Центар за културу“ Кладово.

  ДОСТАВИТИ:

1. Конкурсној комисији,

2. Архиви.
 

  БИБЛИОТЕКА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ КЛАДОВО
 
Д и р е к т о р, Жаклина Николић

  У Кладову дана 14.12.2016. - Број: 295