Predavanje “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa”

14.10.2019.

Projekat Srpskog arheološkog društva ``Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa`` podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije biće predstavljeno Kladovu u organizaciji jedine ustanove kulture Biblioteke “Centar za kulturu” a pod pokroviteljstvom Opštine Kladovo.

Kladovo, petak 18. oktobar 2019. u 11 časova, sala za sastanke Opštine Kladovo.

Govore:

Predsednik Srpskog arheološkog društva, dr Adam N. Crnobrnja (Narodni muzej Beograd)

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić

Driktorka Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo, Žaklina Nikolić

 

Namera je da se kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočne rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatra se da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu.

Prezentacija sadrži dve tematske celine:

Opšte upoznavanje sa tim šta je arheologija, šta su njeni ciljevi, koji su principi istraživanja, kako izgleda proces rada, uz davanje primera od ubiciranja lokaliteta do izrade izložbi i 3D rekonstrukcija. Cilj je da slušaoci steknu osnovnu predstavu o kompleksnosti arheoloških istraživanja i razlozima za strogu zakonsku.

Upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava sa međunarodnim konvencijama, zakonskom regulativom, okvirima i proceduralnim mogućnostima za njihovo aktivno uključivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa. U izlaganju bi bilo ukazano na konkretne primere u kojima može doći do ugrožavanja arheološkog nasleđa usled neinformisanosti i/ili nedostatka komunikacije sa službama zaštite, ali i na konkretne primere kada lokalna samouprava u okvirima svog rada može znatno uticati na adekvatniju zaštitu arheološke baštine.