Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

30.08.2019.

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.gl.RS” br.87/2018) direktor Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo je dana 28.08. 2019. godine doneo Odluku o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti za ustanovu kojom je za lice za zaštitu podataka o ličnosti u Biblioteci "Centar za kulturu" Kladovo određeno lice Marica Filipović.
Kontakt je:
Broj telefon: 019807707
Mejl kontakt: maricafilipovickladovo@gmail.com
Adresa: Ul. "22. septembar" br. 4, 19320 Kladovo